Onze Visie

Ons opvoedingsproject

De ontwikkeling van elk kind staat centraal. We werken doelgericht met aandacht voor een krachtige leef- en leeromgeving door middel van 4 ervaringskansen:

 • ontmoeten
 • zelfstandig spelen en leren
 • geleid spelen en leren
 • begeleid exploreren en beleven

Door ervaringskansen te creëren, kunnen kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociale en veerkrachtige mensen.

We communiceren in een open dialoog met ouders en externen over onze doelen, resultaten, effecten en ontwikkelingen.

Welbevinden en betrokkenheid van alle partners vormen de basis om te leren.

We zorgen voor een veilig klimaat waar elk kind zich geborgen kan voelen in een sfeer van vertrouwen en verbondenheid.

We zoeken naar uitdagingen waarbij kinderen geconcentreerd en geïnteresseerd actief deelnemen aan de activiteiten.

Wij investeren in de kwaliteit van relaties (kinderen – schoolteam – ouders – externe partners) door vertrouwen en wederzijds respect voor elkaar.

We werken aan de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkeling, en bieden hiervoor betekenisvolle activiteiten aan rond de volgende ontwikkelthema’s:

 • socio-emotionele ontwikkeling
 • ontwikkeling van een innerlijk kompas
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Daarbij hebben wij aandacht voor drie ontwikkelniveaus: IK – JIJ – WIJ

 • wereldoriëntatie
 • mediakundig
 • Muzische ontwikkeling
 • taal
 • wiskundig denken
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Hierbij zetten we in op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Respect en waardering vormen het uitgangspunt van onze schoolcultuur. We hanteren consequent duidelijke afspraken en regels:

 • Iedereen hoort erbij!
 • Samen houden we de klas en de speelplaats netjes!
 • Help elkaar een handje!
 • Maak het goed na een ruzie!
 • Geef elkaar complimentjes!
 • Als iemand “stop” zegt, dan hou je op!
 • Praat erover!
 • Ik neem niets af van mijn vriendjes, maar vraag: “mag ik daar ook eens mee spelen?”
 • Samen spelen is gezellig!

Ook diversiteit is een gegeven in onze school waar we dagelijks in verschillende situaties respectvol mee omgaan. Het kan gaan om verschillen in taal, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, ras, socio-economische status, cognitieve en fysische mogelijkheden, beleving, interesses, behoeften, … Deze elementen wenden we positief aan in het leef- en leerproces van de kinderen en zien we ook als een verrijking.

Als Katholieke school willen wij een sfeer uitstralen van

 • Verbondenheid
 • Zich geborgen voelen
 • Dankbaarheid
 • Vergevingsgezindheid
 • Zorg dragen voor elkaar

We laten ons hiervoor inspireren door Jezus en mensen die zoals Hem anderen liefhebben in hun kwetsbaarheid en kracht. Onze christelijke identiteit verwoorden en beleven we tijdens ervaringen, het luisteren naar geloofsverhalen, het omgaan met symbolen, klasrituelen, feesten en vieringsmomenten.

We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.

We bieden een rijke en gedifferentieerde ondersteuning en creëren ontwikkelingskansen in een professioneel team. Meerdere leerkrachten dragen zorg en verantwoordelijkheid voor een kind. De ouder is hierbij een belangrijke gesprekspartner. Een multidisciplinaire aanpak komt het leren en leven ten goede en biedt de beste garantie op gelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen.

We gaan in op de onderwijsvernieuwingen en de evoluties in de maatschappij. We evalueren op regelmatige tijdstippen ons schoolbeleid, de klaspraktijk en de vooropgestelde doelen en sturen bij.